Pantoprazol 20mg

€ 4,44

Dit middel bevat de werkzame stof pantoprazol, dat de “pomp” die maagzuur produceert, blokkeert. Hierdoor vermindert het de hoeveelheid zuur in uw maag. Dit middel wordt gebruikt voor de kortdurende behandeling van refluxsymptomen (bijvoorbeeld brandend maagzuur, zure oprispingen) bij volwassenen. Reflux is het terugvloeien van zuur uit de maag in de slokdarm, die ontstoken en pijnlijk kan worden. Dit kan symptomen bij u veroorzaken zoals een pijnlijk brandend gevoel in de borst tot aan de keel (brandend maagzuur) en een zure smaak in de mond (zure oprispingen).

U kunt verlichting van uw zure reflux en symptomen van brandend maagzuur ervaren na slechts één dag behandeling met dit middel, maar dit geneesmiddel is niet bedoeld om onmiddellijke verlichting te geven. Het kan nodig zijn de tabletten gedurende 2-3 opeenvolgende dagen in te nemen om de symptomen te verlichten. Wordt uw klacht na 14 dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. De aanbevolen dosis is één tablet per dag. Overschrijd deze aanbevolen dosis van 20 mg pantoprazol per dag niet.

U dient dit geneesmiddel minstens 2-3 opeenvolgende dagen in te nemen. Stop met de inname van dit middel als u volledig symptoomvrij bent. U kunt verlichting ervaren van uw symptomen van zure oprispingen en brandend maagzuur na ongeveer één dag behandeling met dit middel, maar dit geneesmiddel is niet bedoeld om onmiddellijke verlichting te geven.

Als u na 2 weken continue inname van dit geneesmiddel geen verlichting van symptomen heeft, raadpleeg dan uw arts. Neem dit middel niet langer dan 4 weken in zonder uw arts te raadplegen. Neem de tablet in vóór een maaltijd, iedere dag op hetzelfde tijdstip. U dient de tablet in zijn geheel door te slikken met wat water. De tablet niet kauwen of breken.

Hoe bewaart u dit middel?
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden. Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doordrukstrip na “EXP:”. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum. Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities. Gebruik dit middel niet meer als er 6 maanden voorbij zijn na eerste opening van de pot.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 • U bent allergisch voor een van de stoffen in dit geneesmiddel.
 • U gebruikt HIV-proteaseremmers zoals atazanavir en nelfinavir (voor de behandeling van HIVinfectie) bevat.


Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Neem contact op met uw arts voordat u dit middel gebruikt als:

 • u eerder continu behandeld werd voor brandend maagzuur of een stoornis in de spijsvertering (indigestie) gedurende 4 of meer weken
 • u ouder bent dan 55 jaar en dagelijks vrij verkrijgbare geneesmiddelen tegen spijsverteringsstoornissen inneemt
 • u ouder bent dan 55 jaar met welke nieuwe of recent gewijzigde refluxsymptomen dan ook
 • u eerder een maagzweer of maagchirurgie heeft gehad
 • u leverproblemen of geelzucht (geelverkleuring van de huid of ogen) heeft
 • u regelmatig uw arts bezoekt voor ernstige klachten of aandoeningen
 • u een inwendig onderzoek (endoscopie) of een ademhalingstest genaamd C-ureum-test krijgt
 • bij u een specifiek bloedonderzoek (chromogranine A) moet worden uitgevoerd
 • u ooit een huidreactie kreeg na behandeling met een geneesmiddel vergelijkbaar met Pantoprazol dat de productie van maagzuur remt
 • u op hetzelfde moment HIV-proteaseremmers zoals atazanavir en nelfinavir (voor de behandeling van HIV-infectie) en pantaprozol gebruikt, moet u uw arts om specifiek advies vragen.


Gebruik dit product niet langer dan 4 weken zonder uw arts te raadplegen. Als uw refluxsymptomen (maagzuur of oprispend maagzuur) langer dan 2 weken aanhouden, moet u uw arts raadplegen. Hij of zij zal beslissen of u dit geneesmiddel langdurig moet innemen. Als u Pantoprazol Sandoz OTC 20 mg gedurende een langere periode moet innemen, kan dit gepaard gaan met aanvullende risico’s zoals:

 • verminderde absorptie van vitamine B12 en vitamine B12-tekort als u al een lage lichaamsvoorraad vitamine B12 heeft;
 • fractuur van de heup, pols of wervelkolom, met name als u al last heeft van osteoporose of als u corticosteroïden gebruikt (waardoor het risico op osteoporose kan toenemen);
 • afnemende magnesiumconcentraties in uw bloed (mogelijke symptomen: vermoeidheid, onvrijwillige spiercontracties, desoriëntatie, convulsies, duizeligheid, verhoogde hartslag). Lage magnesiumconcentraties kunnen ook leiden tot een verlaging van kalium- of calciumconcentraties in het bloed. Als u dit product langer dan 4 weken heeft gebruikt, moet u contact opnemen met uw arts. Uw arts kan besluiten om regelmatig bloedonderzoeken uit te voeren om uw magnesiumconcentratie in de gaten te houden.


Raadpleeg uw arts onmiddellijk, vóór of na het nemen van dit geneesmiddel, als u één van de volgende symptomen opmerkt, welke een signaal kan zijn van een andere, meer ernstige ziekte:

 • onbedoeld gewichtsverlies
 • braken, vooral herhaaldelijk
 • braken van bloed; dit kan als donkere koffie voorkomen in uw braaksel
 • u bemerkt bloed in uw ontlasting; die zwart of teerachtig van uiterlijk kan zijn
 • slikproblemen of pijn bij het slikken
 • u ziet bleek en voelt zich zwak (bloedarmoede)
 • pijn op de borst
 • maagpijn
 • ernstige en/of aanhoudende diarree, aangezien dit middel in verband gebracht is met een kleine toename van diarree, veroorzaakt door een infectie.
 • vertel het uw arts zo snel mogelijk als u huiduitslag krijgt, vooral op plekken die blootgesteld worden aan zonlicht, aangezien u uw behandeling met dit middel mogelijk zal moeten stopzetten. Denk eraan ook melding te maken van andere bijwerkingen zoals pijn in uw gewrichten.


Uw arts kan beslissen dat u een aantal testen moet ondergaan. Als u een bloedtest moet ondergaan, vertel uw arts dan dat u dit geneesmiddel inneemt. U kunt verlichting van uw zure reflux en symptomen van brandend maagzuur ervaren na slechts één dag behandeling met dit middel, maar dit geneesmiddel is niet bedoeld om onmiddellijk verlichting te brengen. U dient het niet te nemen als een preventieve maatregel. Als u al enige tijd herhaaldelijk lijdt aan brandend maagzuur of een spijsverteringsstoornis (indigestie), vergeet dan niet uw arts regelmatig te raadplegen.

Kinderen en jongeren tot 18 jaar
Dit middel mag niet gebruikt worden door kinderen en jongeren tot 18 jaar vanwege een gebrek aan veiligheidsinformatie bij deze jongere leeftijdsgroep.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast Pantoprazol Sandoz OTC 20 mg nog andere geneesmiddelen, heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dit is omdat Pantoprazol Sandoz OTC 20 mg de werking van andere geneesmiddelen kan beïnvloeden. Vooral geneesmiddelen die de volgende werkzame stoffen bevatten:

 • HIV-proteaseremmers zoals atazanavir en nelfinavir (voor de behandeling van een HIV-infectie). U mag Pantoprazol Sandoz OTC 20 mg niet innemen als u HIV-proteaseremmers inneemt.
 • ketoconazol (gebruikt bij schimmelinfecties).
 • warfarine en fenprocoumon (gebruikt om het bloed te verdunnen en bloedstolsels te voorkomen). U kunt verdere bloedtesten nodig hebben.
 • methotrexaat (gebruikt bij de behandeling van reumatoïde artritis, psoriasis en kanker); als u methotrexaat gebruikt, kan uw arts de behandeling met Pantoprazol Sandoz OTC 20 mg tijdelijk stopzetten, omdat pantoprazol de hoeveelheid methotrexaat in uw bloed kan verhogen.


Neem Pantoprazol Sandoz OTC 20 mg niet in met andere geneesmiddelen die de zuurproductie in uw maag remmen, zoals een andere protonpompremmer (omeprazol, lansoprazol of rabeprazol) of een H2- antagonist (bijv. ranitidine, famotidine).

Indien nodig kunt u Pantoprazol Sandoz OTC 20 mg wel innemen met middelen die het maagzuur neutraliseren (zogenaamde antacida, zoals magaldraat, alginezuur, natriumbicarbonaat, aluminiumhydroxide, magnesiumcarbonaat of combinaties hiervan).

Zwangerschap en borstvoeding
U mag dit middel niet gebruiken als u zwanger bent of borstvoeding geeft. Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.